TH
ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถาม

ส่งข้อความ

โรงพยาบาลพานาซี พระราม 2

โรงพยาบาลพานาซี พระราม 2

เลขที่ 233/128-130 หมู่ที่1 ตำบล บางน้ำจืด

อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

061-405-6964 , 061-409-3564