EN

เซลล์บำบัดทำงานอย่างไร

จากการทดลองของนักชีววิทยาทางเซลล์ พบว่า เซลล์จากอวัยวะเพียง 1 เซลล์ก็มีความสามารถในการเก็บข้อมูลที่มากพอสำหรับการซ่อมแซมอวัยวะหรือต่อมทั้งต่อมได้ ผลการทดลองของนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับหลักการทำงานของเซลล์ พบข้อเท็จจริง 3 ประการ ดังนี้ 

  • สิ่งมีชีวิตที่มีอายุน้อย ย่อมมีพลังชีวิตสูงกว่าสิ่งมีชีวิตที่มีอายุมาก ดังนั้นเซลล์ตัวอ่อนจึงมีความสามารถในการกระตุ้นเซลล์ได้มากกว่าเซลล์ที่แก่กว่า

  • ปฏิกิริยาการกระตุ้นเซลล์มีข้อจำกัดตามอวัยวะเป็นหลัก แต่ไม่จำกัดสายพันธุ์ ซึ่งหมายความว่า เซลล์ตับจะกระตุ้นเฉพาะเซลล์ตับ ไม่ว่าเซลล์นั้นจะมาจากสัตว์ชนิดใด

  • มีการพิสูจน์แล้วว่า ร่างกายจะกำจัดเซลล์ที่ไม่ต้องการหรือไม่จำเป็นออกไปอย่างอัตโนมัติ โดยไม่เป็นอันตรายใดๆ ทั้งสิ้นต่อร่างกาย

 

มีทฤษฎีที่น่าสนใจ 2 ทฤษฎี ที่อธิบายกระบวนการฟื้นฟูเซลล์ใหม่ของสิ่งมีชีวิต ดังนี้ 

  • ทฤษฎีที่ 1 ข้อมูลทางพันธุกรรมใน RNA และ DNA ของเซลล์ที่เสื่อมสภาพจะไม่สมบูรณ์ ซึ่งอาจเกิดจากช่องว่างหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดในเซลล์ ทำให้เซลล์ไม่สามารถแบ่งตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เซลล์ที่เกิดใหม่จึงไม่สมบูรณ์ และไม่สามารถทำงานได้อย่างที่ควรจะเป็น
  • ทฤษฎีที่ 2 อธิบายถึงการชราภาพของเซลล์ในแบบทฤษฎีแรกว่า เมื่อเรามีอายุมากขึ้น ประสิทธิภาพในการทำงานของเซลล์จะลดลง แต่เมื่อได้รับเซลล์ใหม่เข้าสู่ร่างกาย ซึ่งจะนำพาพลังชีวิต ส่วนประกอบทางชีวเคมีและเอนไซม์เข้มข้น เข้าไปกระตุ้นเซลล์เก่าให้เกิดการซ่อมแซมตัวเอง และมีพลังสามารถกลับมาทำงานเป็นปกติได้

Related Programs