นพ.ปิยพล อ่อนพูล

นพ.ปิยพล อ่อนพูล

แพทย์ที่ปรึกษาด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน

ว.34485

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) ม.สงขลานครินทร์
 • M.Sc.(Clinical Dermatology), University of Cardiff, United Kingdom
 • อนุมัติบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน , แพทยสภา
 • American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine, The American Academy of Anti-Aging Medicine (A4M), USA
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชกรรมที่แพทยสภาให้การรับรอง สาขาเวชศาสตร์จีโนมส์สำหรับแพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการฝึกอบรม

 • Certificate of Chelation Therapy, Thai  Chelation Medical Association
 • Certificate of Practical Cell Therapy, Thai association of Cell Therapy
 • Certificate of Innovative Immune Therapy, สมาคมนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสาน
 • Certificate of Practical Bioidentical Hormone Replacement Therapy, Health Education and Academics, Thailand
 • Certificate of Genetic Counselling in Undiagnosed And Rare Disease, Faculty of Medicine, Prince of Songkhla U.
 • Certificate of Training in Integretive Lifestyle Nutrition, The Integretive Nutrition And Herbal Medicine Association
 • Certificate of Training in Nutrition Modulation of Cytokine Function, The Integretive Nutrition And Herbal Medicine Association

 

 • Preventive Medicine

Cardiovascular diseases, hypertension, diabetes mellitus, hypercholesterolemia, stroke, obesity, malnutrition, erectile dysfunction, palliative care

 • Anti-Aging and Regenerative Medicine

Chelation Therapy, cell therapy, immune enhancement therapy, bioidentical hormone replacement therapy, nutritional and vitamin therapies