บริการของเรา

การตรวจระดับยีน

การตรวจระดับยีนส์ เป็นการตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรมที่แฝงอยู่ในร่างกาย

ยีนหรือสารพันธุกรรมคืออะไร

คือรหัสพันธุกรรมที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมีลักษณะที่สืบทอดมาจากทั้งพ่อและแม่ สามารถส่งต่อไปยังลูกหลานได้

การตรวจระดับยีนส์เฉพาะบุคคลคือ

การตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรมที่จำเพาะต่อบุคคล เพื่อการวางแผนชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการควมคุมอาหาร ลดน้ำหนัก ไปจนถึงแนวโน้มการเกิดโรคที่เกิดขึ้นจากกรรมพันธุ์

การตรวจระดับยีนส์เฉพาะบุคคลสามารถจำแนกได้เป็น 3 ชุดตรวจ

  1. ชุดตรวจแนวโน้มความเสี่ยงของการเกิดโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
  2. ชุดตรวจแนวโน้มความเสี่ยงของการเกิดโรคและการตอบสนองต่อยาจากพันธุกรรม
  3. ชุดตรวจภาวะสุขภาพต่างๆจากพันธุกรรม