บริการของเรา

โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

เปลี่ยนการรักษาให้เป็นการป้องกัน ด้วย 3 ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ ที่วิเคราะห์ได้ลึกถึงระดับเซลล์
 

     โปรแกรมการตรวจสุขภาพของพานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ เป็นโปรแกรมการตรวจที่ครอบคลุมทุกระบบของร่างกาย ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ทำให้สามารถประเมินภาวะสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้เวลาในการตรวจไม่เกิน 20 นาทีและทราบผลได้ทันที โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของพานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์จะทำการวิเคราะห์ผลของร่างกายอย่างละเอียด รวมทั้งให้คำแนะนำเพื่อวางแผนในการดูแลร่างกายอย่างละเอียด เพราะเราตระหนักดีว่า “การดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด คือ การป้องกันไม่ให้เกิดการเจ็บป่วย และรู้เท่าทันภาวะร่างกายของตนเองอยู่เสมอ”
โปรแกรมตรวจสุขภาพของพานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. Live Blood Analysis

    Live Blood Analysis คือ การนำเลือดมาวิเคราะห์ในขณะที่เลือดยังสดและมีชีวิตอยู่ โดยการเจาะเลือดบริเวณปลายนิ้ว แล้วนำมาส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์ชนิด Dark Field ที่มีกำลังขยายสูง แล้วส่งภาพผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อดูลักษณะและความสมบูรณ์ของเซลล์เม็ดเลือดแดง รวมทั้งสารประกอบที่ตกค้างในเลือด เช่น โลหะหนักที่ตกค้าง เป็นต้น เพราะเลือดคือสายธารลำเลียงอาหารและสารที่จำเป็นไปส่งถึงเซลล์แต่ละเซลล์ของร่างกายเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต ดังนั้นก่อนการเจ็บป่วยของร่างกาย จึงสามารถตรวจพบความผิดปกติในเลือดได้ ก่อนที่ร่างกายจะแสดงอาการออกมาภายนอก

    การตรวจเลือดแบบ Live Blood Analysis นิยมกันอย่างแพร่หลายในกลุ่มการแพทย์เชิงป้องกัน เนื่องจากสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของเลือดในทันที (Real Time) ที่สามารถบ่งชี้สภาวะของร่างกายได้หลายระบบ ได้แก่ ระบบย่อยอาหาร การทำงานของตับ ระบบภูมิคุ้มกัน การขาดวิตามินและแร่ธาตุบางชนิด ความสมดุลของฮอร์โมนเพศในร่างกาย สารอนุมูลอิสระที่อยู่ในเลือด การทำงานของเม็ดเลือดขาว ซึ่งบ่งบอกถึงภาวะแนวโน้มของการเกิดโรคและความเสื่อมต่างๆ ของร่างกาย เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจแข็ง โรคมะเร็ง เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การวางแผนในการดูแลสุขภาพที่ถูกวิธีต่อไป


                                

       เลือดที่มีสุขภาพดีจะมีเม็ดเลือดแดงที่กลมทุกๆ เซลล์ ไม่จับตัวกันและไหลไปตามน้ำเลือดได้อย่างอิสระ น้ำเลือดต้องใสและมีเม็ดไขมันหรือสารพิษอยู่เพียงเล็กน้อย และพบเม็ดเลือดขาวที่ทำงานเป็นปกติ แต่หากเลือดมีความผิดปกติ เช่น รูปร่างของเม็ดเลือดไม่กลมสมบูรณ์ บิดเบี้ยว และเม็ดเลือดแดงมาซ้อนเกี่ยวติดกันแน่น จะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความผิดปกติของร่างกาย

       การตรวจด้วยวิธีนี้ต่างจากการตรวจด้วยวิธีทั่วไป คือ ในขณะที่แพทย์วิเคราะห์ผลตรวจของร่างกาย ผู้รับการตรวจจะสามารถมองเห็นเลือดของตัวเองขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยใช้เวลาในการตรวจเพียงแค่ 5 นาที ซึ่งสะดวกและรวดเร็วกว่าการตรวจเลือดโดยทั่วไป โดยผลการตรวจจะช่วยในการวางแผนการดูแลสุขภาพ ช่วยป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆ ขึ้น


 

2. Bio Body Scan: ตรวจสแกนร่างกายด้วยเทคโนโลยี Electro Interstitial Scan

     Bio Body Scan คือ การตรวจโดยใช้หลักการ Bio Feedback ด้วยวิธีการส่งผ่านกระแสไฟฟ้าอ่อนๆ เข้าสู่ร่างกาย โดยไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดและอันตรายต่อร่างกาย เพื่อวัดค่าความต้านทานของน้ำที่อยู่ระหว่างเซลล์ในแต่ละอวัยวะ

    หากเซลล์หรืออวัยวะทำงานผิดปกติหรือมีสารชีวเคมีที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป สัญญาณไฟฟ้าจะตอบสนองแตกต่างกัน โดยใช้เวลาเพียง 3 นาทีในการสแกนทั้งร่างกาย แล้วคอมพิวเตอร์จะประมวลผลเกี่ยวกับการทำงานที่ผิดปกติของอวัยวะต่างๆ อย่างรวดเร็ว

     เทคโนโลยี Electro Interstitial Scan (EIS) เป็นการตรวจเพื่อคัดกรองรายละเอียดการทำงานของเซลล์ในแต่ละอวัยวะอย่างครบถ้วน โดยในเบื้องต้นจะทำให้ทราบว่า ในขณะที่ตรวจมีอวัยวะใดบ้างที่ผิดปกติ รวมทั้งบอกระดับความเสื่อมของร่างกาย และแนวโน้มของโรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต แม้ในขณะนั้นยังไม่มีอาการของโรคก็ตาม

    การตรวจด้วยวิธีนี้จึงเป็นแนวทางในการวางแผนป้องกันการเกิดโรคได้อย่างดีเยี่ยม เพราะสามารถประเมินความเสื่อมของเซลล์ หรือบ่งชี้พยาธิสภาพของอวัยวะภายในได้ทั้งหมด 37 อวัยวะ และระบบต่างๆ ในร่างกาย ได้แก่
 

- ระบบหัวใจและหลอดเลือด / Cardiovascular functions

- ระบบต่อมไร้ท่อ / Endocrine functions

- ระบบขับถ่ายและระบบสืบพันธุ์ / Urogenital and renal functions

- ระบบสั่งการของประสาทและกล้ามเนื้อ / Neuromuscular functions

- ระบบการหายใจ / Respiratory functions

- ระบบการย่อยอาหาร / Digestive functions

- ระบบประสาทและสมอง / Neurologic functions

- ระบบการเผาผลาญอาหาร / General metabolic functions

- ระบบภูมิคุ้มกัน ภูมิแพ้ การติดเชื้อ และระบบทางเดินหายใจ / Immune functions (allergic risk, infectious risk and ENT risk)

- การตรวจด้วย Bio Body Scan 1 ครั้ง สามารถสแกนได้ครอบคลุมทุกระบบของร่างกาย โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทีละส่วน ไม่มีผลข้างเคียง (Side Effect) ที่เกิดจากการตรวจ เหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพทุกท่าน เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อการดูแลสุขภาพ

***ข้อควรระวัง : ผู้ที่ควรระวังในการตรวจด้วย Bio Body Scan คือ ผู้ที่ตั้งครรภ์ และผู้ที่มีโลหะหรือมีเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในร่างกาย เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ

 
ระดับผลการตรวจด้วย Bio Body Scan แบ่งผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับความเสี่ยง ในรูปกราฟแท่ง 5 สี ได้แก่ สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน สีฟ้า และสีเขียว บ่งบอกแนวโน้มในการเกิดปัญหาจากระดับสูงสุดไปหาระดับเล็กน้อย เริ่มจาก Risk I ไป Risk V
 
 • Risk I : แท่งสีแดง
  หมายถึง ในขณะนั้นตรวจพบสภาวะที่มีความเสื่อม และการทำงานที่ผิดปกติไปจากเดิมในตำแหน่งหรือระบบนั้น ซึ่งควรได้รับการดูแลอย่างเร็วที่สุด
 • Risk II : แท่งสีเหลือง
  หมายถึง ในตำแหน่งหรือระบบนั้น ตรวจพบสภาวะความเสื่อมและการทำงานที่ผิดปกติ มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาในระดับรองลงมาหรือระดับที่ 2
 • Risk III : แท่งสีน้ำเงิน
  หมายถึง ในตำแหน่งหรือระบบนั้น ตรวจพบสภาวะที่มีความเสื่อมและการทำงานที่เบี่ยงเบนไปจากภาวะปกติในระดับปานกลางหรือระดับ 3
 • Risk IV : แท่งสีฟ้า
  หมายถึง ในตำแหน่งหรือระบบนั้น ตรวจพบสภาวะที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาในระดับที่ 4
 • Risk V : แท่งสีเขียว
  หมายถึง ในตำแหน่งหรือระบบนั้น ตรวจพบสภาวะที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาในระดับที่ 5

 

3. Doctor Consultation: การเข้าพบและปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพื่อฟังผลการตรวจร่างกาย

หลังจากการตรวจร่างกายอย่างละเอียดแล้ว แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของพานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์จะให้คำปรึกษาพร้อมวางแผนในการดูแลร่างกายอย่างใกล้ชิด เสมือนกับเป็นแพทย์ประจำตัวที่พร้อมดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีในการดูแลสุขภาพ