บริการของเรา

PANACEE
PANACEE

Palliative Care and Integrative Cancer Center (PPC)


ศูนย์ดูแลแบบประคับประคองและมะเร็งบูรณาการพานาซี พระราม2 เชื่อว่า การรักษามะเร็งที่ดี คือ การดูแลความเป็นอยู่ “wellbeing” ที่ดี การสร้างสุขภาพ ที่แข็งแรง และการสร้างความสุขให้กับผู้ป่วย ศูนย์ดูแลแบบประคับประคองและมะเร็งบูรณาการพานาซี พระราม2 จึงออกแบบวิธีการรักษามะเร็งเฉพาะบุคคล เพื่อบูรณาการร่วมกับการรักษาแบบ conventional เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ป่วยโรคมะเร็ง สามารถมีสุขภาวะทั้งทางร่างกายและจิตใจ ที่ดี ลดความเจ็บปวดจากการรักษา เพิ่มความแข็งแรง ของร่ายกาย ช่วยให้หายจากโรคมะเร็ง และรักษาสภาวะของร่างกายเพื่อ ไม่ให้โรคมะเร็งเกิดใหม่ ตลอดจนเพื่อให้สามารถมีชีวิตอยู่ได้ยืนยาว ผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกรายจะได้รับการดูแลและรักษาแบบบูรณาการ จาก ศูนย์ดูแลแบบประคับประคองและมะเร็งบูรณาการพานาซี พระราม2 ที่มีความเชี่ยวชาญและทีมสหสาขาวิชาชีพเฉพาะด้านมะเร็ง ที่ตระหนักถึงความสำคัญทั้งทาง ด้านร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ลดความเจ็บปวดจากการรักษาเพิ่มความแข็งแรง หายจากมะเร็ง และ รักษาสภาวะของร่างกายเพื่อไม่ให้มะเร็งเกิดใหม่ตลอดจน เพื่อให้สามารถมีชีวิตอยู่ได้ยืนยาว

Because we believe that “Good health and Well-being” are good treatments for cancer patients, we're designed the individual treatment plan for cancer patients with integrative medicine combined with conventional medicine. The specifictreatment plan can help patients manage physical and psychological symptoms to reduce suffering and prolong the survival time. Moreover, we want to prevent the recurrence of the tumor to improve the quality of life and live long for the rest of life.

เราดูแลทุกๆ เส้นทางของการเกิดมะเร็ง

We take care of every path of cancer.

Cancer Journey

Prevention

การป้องกันและลดความเสี่ยงโรคมะเร็ง

Cancer Prevention

Treatment

การดูแลและรักษาโรคมะเร็ง

Cancer Treatment

Rehabilitation

การฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจ

Cancer Rehabilitation

ONCOTHERMIA


คือ วิธีการรักษามะเร็งโดยใช้กระบวนการส่งคลื่นวิทยุความถี่สูง และทำให้เกิดความร้อนไปทำลายเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะโดยไม่มี ผลกระทบต่อเซลล์ข้างเคียง เป็นการพัฒนา ต่อยอดจากการรักษาด้วยความร้อนโดยทั่วไปที่เรียกว่า Hyperthermia is a method of treating cancer using the process of sending high-frequency radio waves. and causing heat to specifically destroy cancer cells without The effect on neighboring cells is a further development from general heat treatment called Hyperthermia.

หลักการทำงาน

Working principle

Oncothermia ใช้หลักการของการผ่านกระแสไฟฟ้าโดย Eectrode 2 ชนิค คือ Counter - Electrode ซึ่งติดดอยู่ที่ เตียงนอนและ Mobile - Electrod ซึ่งสามารถเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ต้องการรักษาด้วยลักษณะเฉพาะของเซลล์ มะเร็งที่มีอัตราการเผาผลาญสูง

Oncothermia have the principle of passing electricity by 2 types of electrodes: Counter - Electrode which is attached to the bed and Mobile - Electrode which can be moved to the desired position. With the characteristics of Cancer cell that have a high metabolic rate

รักษาควบคู่กับเคมีบำบัด (Chemotherapy)

เนื่องจากเยื่อหุ้มเซลล์มะเร็งอ่อนแอโดยไม่มีผลกระทบต่อเซลล์ ข้างเคียง มีผลให้วิธีการรักษาโดยใช้ยาเคมีสามารถทำปฏิกิริยากับเซลล์มะเร็งได้ดี ขึ้นด้วยปริมาณสารที่น้อยลงและมีผลกระทบต่อเซลล์และอวัยวะอื่นๆ น้อย ลงจึงสามารถลดอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการทำเคมีบำบัดได้

Treat cancer with oncothermia along with chemotherapy.

Because the cell membrane was weakened without affecting normal cell, the effective of chemotherapy was increase with the lower volume of drug was use. The impact of drug to other cells and organs were decrease so the side effect of chemotherapy was reduced too.

รักษาควบคู่กับฉายรังสี (Radiation Therapy)

เนื่องจากเยื่อหุ้มเซลล์มะเร็งอ่อนแอโดยไม่มีผลกระทบต่อเซลล์ ข้างเคียง ทำให้สามารถฉายรังสีเพื่อทำปฏิกิริยากับเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้นในความเข้มข้น ของรังสีที่น้อยลงเป็นผลให้สามารถลดอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการ ฉายรังสีได้

Treat cancer with oncothermia along with radiation therapy.

Because the cell membrane was weakened without affecting normal cell, which makes it possible for irradiation to interact with cancer cells better in higher concentrations. Less amount of radiation results in reducing side effects that occur from irradiation.

ความแตกต่างระหว่างเซลล์มะเร็งปกติและเซลล์มะเร็งเมื่อได้รับความร้อน

เซลล์ปกติจะเกาะกันเป็นกลุ่ม และทำงานร่วมกันอย่างเป็น ระบบสามารถระบายความร้อน ออกโดยง่าย

เซลล์มะเร็งจะมีลักษณะเป็นเอกมาศน์ เมื่อได้รับความร้อนในอุณหภูมิสูงพอเหมาะและเกิดการสะสมความร้อน ทำให้ผนังเซลล์ร้อนขึ้นเรื่อยๆ จนผนังเซลล์อ่อนแอและถูกทำลาย

The difference between normal cancer cells and cancer cells when heat treated.

Normal cells stick together in groups. and able to dissipate heat easily

Cancer cells are unique. when heated to a sufficiently high temperature and heat accumulation occurs causing the cell wall to heat up until the cell wall is weakened and destroyed.

ผลที่แตกต่างของการรักษา

Different results of treatment

Hyperthermia

 • เกิดความร้อนทั่วทุกเซลล์ในบริเวณที่ได้รับการรักษารวมถึง เซลล์ปกติด้วย
 • ณ อุณหภูมิ 38°C ไม่พบหลักฐาน ว่าสามารถทำลายเซลล์มะเร็งได้
 • ณ อุณหภูมิ 42°C สามารถทำลายเซลล์มะเร็งได้ จำนวนหนึ่ง
 • Heat is generated throughout every cell in the treated area, including Normal cells too
 • At 38°C, no evidence was found. that it can destroy cancer cells
 • At a temperature of 42°C, it can destroy some cancer cells.

Oncothermia

 • เกิดความร้อนเฉพาะเซลล์มะเร็ง
 • ณ อุณหภูมิ 38°C สามารถทำลายเซลล์มะเร็งได้ มากกว่าจำนวนหนึ่ง
 • ณ อุณหภูมิ 42°C สามารถทำลายเซลล์มะเร็งได้ จำนวนหนึ่ง x 2.5
 • Heat is generated only in cancer cells.
 • At a temperature of 38°C, it can destroy cancer cells. more than a certain amount
 • At a temperature of 42°C, it can destroy a certain amount of cancer cells. 2.5

มะเร็งที่สามารถรักษาด้วย Oncothermia

 • มะเร็งสมอง (Brain Tumours) มะเร็งศีรษะ และลำคอ
 • มะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่อยู่เฉพาะที่ และต่อมน้ำเหลืองที่มีมะเร็งกระจายมา
 • มะเร็งปอด ตับ ท่อทางเดินน้ำดี ที่เป็นตัวต้นกำเนิดและกระจายออกมา
 • มะเร็งผิวหนัง ที่เป็นตัวต้นกำเนิดและที่กระจายมา
 • มะเร็งในระบบทางเดินอาหาร (กระเพาะอาหาร ลำไส้ และท่อทางเดินน้ำดี)
 • มะเร็งตับอ่อน
 • มะเร็งของสตรี (เต้านม รังไข่ ปากมดลูก)
 • มะเร็งต่อมลูกหมาก

Cancer that can be treat with oncothermia

 • Brain cancer Head and neck cancer
 • Local lymphoma and lymph nodes where the cancer has spread
 • Lung cancer Liver cancer Cholangiocarcinoma that is the source and that spreads out
 • Melanoma that is the source and that spreads out
 • Other gastrointestinal cancers (Stomach, intestines and pancreas)
 • Pancreas cancer
 • Women's cancer (Breast cancer Ovarian cancer Cervical cancer )
 • Prostate cancer

Package and Promotion


บทความเกี่ยวกับมะเร็ง

Health Blog

รู้ทันมะเร็ง โรคเรื้อรัง แต่มีหวังรักษาหายได้

Get to know now about cancer a chronic disease, but there is hope to survive.

คู่มือรับมือในยามที่คนรักป่วยเป็นมะเร็ง

What do you do when someone you love has cancer

ไม่ต้องทนผลข้างเคียง เพียงรักษามะเร็งด้วย Oncothermia ร่วมกับวิธีหลัก

No more side effect with oncothermia, the cancer alternative treatment combine with conventional treatment

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับมะเร็ง

FAQ

- ประเภทผู้ป่วยนอก (OPD) เปิดให้บริการตั้งแต่ 08.00-18.00 น.
- ประเภทผู้ป่วยใน (IPD) เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
โทรศัพท์ : 02-079-1499 , 095-390-5405 , 061-405-6964 ,092-256-5777
เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/panaceehospital
Line : @panaceemed
อีเมล์ : info.hospital@panacee.com
สามารถติดต่อเพื่อลงทะเบียนเข้ารับบริการได้ที่ แผนกเวชระเบียน (Registration) ชั้น 1 โดยนำบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้เข้ารับบริการ พร้อมทั้งประวัติการรักษาที่ผ่านมา ในวันดังกล่าว หากต้องการนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ สามารถทำนัดหมายล่วงหน้าและรอรับการยืนยันนัดหมายจากเจ้าหน้าที่
เนื่องด้วยความแตกต่างของชนิดและระยะของมะเร็ง และความจำเป็นในการรักษาพยาบาลเฉพาะบุคคล ค่ารักษาพยาบาลจึงแตกต่างกันในแต่ละราย ทั้งนี้จะมีการประเมินและแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบก่อนทำการรักษาทุกครั้ง
- อ่อนเพลีย น้ำหนักลด
- มีก้อนหรือตุ่มเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งของร่างกายและก้อนนั้นโตเร็วผิดปกติ
-มีเลือดหรือสิ่งผิดปกติออกจากร่างกาย เช่น มีตกขาวมากเกินไป
- มีแผลเรื้อรัง
- มีการถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ ผิดปกติหรือเปลี่ยนไปจากเดิม
- เสียงแหบ ไอเรื้อรัง
- กลืนอาหารลำบาก เบื่ออาหาร น้ำหนักลด
- มีการเปลี่ยนแปลงของหูด ไฝ ปาน เช่น โตผิดปกติ
Oncothermia การรักษาโรคมะเร็งด้วยความร้อน เป็นการเพิ่มอุณหภูมิไปเฉพาะจุดก้อนมะเร็งด้วยความร้อนที่ 42-43 องศาเซลเซียส ระยะเวลารักษา 60 นาทีต่อครั้ง ซึ่งความร้อนระดับนี้ จะทำให้เซลล์มะเร็งสูญเสียการจำลองแบบของ DNA ทำให้การแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งช้าลง และไปขัดขวางขบวนการซ่อมแซมของตัวเซลล์มะเร็ง รวมถึงยับยั้งการสร้างเส้นเลือดใหม่ที่ไปเลี้ยงเซลล์มะเร็ง ส่งผลให้มีการตายของเซลล์มะเร็งมากขึ้น โดยที่เซลล์ปกติจะไม่ได้รับผลกระทบข้างเคียงจากการรักษา แต่เซลล์มะเร็งจะเกิดความร้อนสะสม ทำให้เยื่อหุ้มเซลล์อ่อนแอลงเพื่อให้การทำเคมีบำบัดหรือการฉายแสง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เป็นวิธีการทำลายเซลล์มะเร็งโดยเลียนแบบวิธีการทำลายเซลล์ร้ายของร่างกายมนุษย์ อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาทั้งผ่าตัด ใช้เคมีบำบัด ยามุ่งเป้า ยาภูมิคุ้มกันบำบัด และการฉายแสง โดยไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียงรวมถึงไม่เป็นอันตรายต่อทั้งผู้เข้ารับการรักษาและผู้ทำการรักษา
ในการรักษาหรือต่อสู้กับเซลล์มะเร็งสามารถให้การรักษาได้อย่างต่อเนื่อง โดยทำครั้งละ 1 ชม.ต่อวัน โดยทำ 1 วันพัก 2 วัน ส่วนใหญ่จะแนะนำการรักษาแบบเป็นคอร์สที่ 24 ครั้งแล้วประเมินผลลัพธ์ในการรักษาเป็นระยะ
Oncothermia สามารถรักษามะเร็งที่เป็นชนิดก้อนได้ เช่น
 1. มะเร็งสมอง
 2. มะเร็งศีรษะและลำคอ
 3. มะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่อยู่เฉพาะที่ และต่อมน้ำเหลืองที่มะเร็งกระจายมา
 4. มะเร็งปอด
 5. มะเร็งตับ
 6. มะเร็งท่อทางเดินน้ำดี ที่เป็นตัวต้นกำเนิดและที่กระจายออกมา
 7. มะเร็งผิวหนัง ที่เป็นตัวต้นกำเนิดและที่กระจายออกมา
 8. มะเร็งในระบบทางเดินอาหารอื่นๆ (กระเพาะอาหาร ลำไส้ และตับอ่อน)
 9. มะเร็งตับอ่อน
 10. มะเร็งเต้านม
 11. มะเร็งรังไข่
 12. มะเร็งโพรงมดลูก
 13. มะเร็งปากมดลูก
 14. มะเร็งต่อมลูกหมาก
 15. มะเร็งกระดูกและกล้ามเนื้อ
- For OPD open from 8AM to 6PM
- For IPD 24 hours
Telephone: +66 (0) 2 079 1499 , +66 (0) 99 085 5533 (For International)
Facebook : https://www.facebook.com/panaceehospital
Line : @panaceemed
E-mail : info.hospital@panacee.com
You can register for service at Registration at 1st floor by bringing the ID card or passport of person who will receive the service along with past medical history on that day. If you want to make an appointment to receive service You can make an appointment in advance and wait for appointment confirmation from the staff.
Due to differences in types and stages of cancer and the need for individual medical treatment, medical expenses are therefore different for each person. There will be an evaluation and notification of costs before every treatment.
- Fatigue, lose weight
- Have a lump or bump occurs on the body and grows abnormally fast
-Blood or something abnormal release from the body, such as excessive vaginal discharge
- Chronic wounds
- Abnormal or changed defecation and urination
- Hoarse voice, chronic cough
- Difficulty swallowing food, loss of appetite
- Changes in warts, moles, and birthmarks, such as abnormal growth.
Oncothermia, cancer treatment with heat, it increases the temperature to only the cancerous area at 42-43 degrees Celsius. The treatment time is 60 minutes per session, with this temperature the tumor cell will lose the DNA replication function which lead to reduce cell proliferation, interrupt self-repair, inhibit angiogenesis of tumor cell to promote cell death with no harm to normal cell. The tumor cell will accumulate the heat and weaken cell membrane, which facilitate chemotherapy or radiation more efficiently.
It is a method of destroying cancer cells by imitating the way the human body destroys malignant cells. It also increases the efficiency of both surgical treatment chemotherapy, targeted drugs, immunotherapy, and radiation are used. It does not cause side effects and is not harmful to both the patient and the person doing the treatment.
Treatment can be given continuously by doing 1 hour per day, doing 1 day and resting for 2 days. A course of 24 treatments is recommended and the doctor will evaluate the treatment results periodically.
Oncothermia can treat solid tumor such as
 1. Brain cancer
 2. Head and neck cancer
 3. Local lymphoma and lymph nodes where the cancer has spread
 4. Lung cancer
 5. Liver cancer
 6. Cholangiocarcinoma that is the source and that spreads out
 7. Melanoma that is the source and that spreads out
 8. Other gastrointestinal cancers (Stomach, intestines and pancreas)
 9. Pancreas cancer
 10. Breast cancer
 11. Ovarian cancer
 12. Endometrial cancer
 13. Cervical cancer
 14. Prostate cancer
 15. Osteosarcoma