แค่วัคซีนอย่างเดียว อาจป้องกันได้ไม่เพียงพอ ต้องมีตัวเสริม!

แค่วัคซีนอย่างเดียว อาจป้องกันได้ไม่เพียงพอ ต้องมีตัวเสริม!